​​​​​​​​

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម​ និងជនបទ (MSc in Integrated Management for Agriculture and Rural Development)

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ (MSc in Natural Resource Management)