​​​​​​​​

បណ្ឌិត វិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម(PhD in Agriculture Science)