កិច្ចប្រជុំចាប់ផ្តើមគម្រោងបណ្តាញសាកលវិទ្យាល័យ និងសហគ្រាស​ សម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញចំណីអាហារនៅអាស៊ីអគ្នេយ៍ (The NutriSEA project – Erasmus + Key Action 2) 07-09/3/2016

View More

The NutriSEA project – Erasmus + Key Action 2 was launched in Phnom Penh with an official kick-off event, 07-09/03/2016.

View More

Rice mill-Meng

View More

Drum Seeder

View More

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអភិវឌ្ឍសំណើស្រាវជ្រាវ ដើម្បីទាក់ទាញមូលនិធិគម្រោង ក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍជនបទ

View More

ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ វេទិការយុវវ័យពិភាក្សា ស្តីពីសមភាពយេនឌ័រ

View More

ផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីតម្រង់ទិសក្នុងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសិក្សា និងអាជីពរបស់ខ្លួន

View More

CE SAIN

View More

Insect Pests on Mango (Mango webworm)

View More

Wet Combustion Technique for Soil's Organic matter

View More

Insect Analysis

View More

Insect Sampling

View More

Insect Pests on Mango (Gold_dust weevil)

View More

Faculty of Animal Science

View More

Rice growing in Cambodia

View More